موسسه آموزشی فرهنگی کاریز مهر

ده سال از زمانی که  اولین گام های پر امید مان را در بخش جوپار کرمان گذاشتیم می گذرد . از آن  مدت دوره های پرفراز ونشیبی را ازسرگذرانده ایم و حتی در مراحلی دشواری ها به حدی رسیدکه ادامه راه را بسیار دشوار نمود، ولی پشتگرمی یاران همراه واعتقاد به اصالت این حرکت که ندای آن از در ودیوار جامعه به ما رسیده تاکنون پا برجا ، نگاهمان داشته وامید داریم که روزهای آتی به مراتب بهترازگذشته قدمهای خودرا برای توسعه وتحکیم فعالیت های موسسه  آموزشی پردیس کاریز مهر که همه دغدغه اش ،،تعلیم تربیت ،، برای کودکان و فرزندان پاک این آب و خاک میباشد برداریم . و نیک می دانیم آموزش وپرورش کلیدفتح آینده است واز دیربازانتظار ازآموزش وپرورش آن بوده که انسان های فردا را تربیت کند ونسل امروز را برای زندگی در جامعه فردا آماده سازد.    

اینک بادلی امیدوار ،و عزمی استوار منتظر روزی هستیم که این فرزندان پرورش یافته درختی باسق شده باشندوهمه آن چیزی که ما میخواهیم و درصدد رسیدن به آن هستیم همین درختان باسق است که موجب بالندگی و سرافرازی این مرز و بوم کهن می شود. برای همه عزیزانی که دراین ایام  وتا رسیدن به این مرحله مارا یاری کرده اند آرزوی سلامتی وتندرستی داریم ویقین داریم که ازصمیم قلب دراین راه ما را یاری کرده اند وهمچنان یار وهمراه ما خواهند بود.

در این راستا موسسه آموزشی  پردیس کاریز مهر با هدف ایجاد مراکز آموزشی جامع (مهد وپیش دبستانی و دبستان) با رعایت استانداردهای جهانی وبااستفاده از تجارب داخلی وبا توجه به فرهنگ ایرانی واسلامی وبه قصد توسعه آموزش های پایه در کشور راه اندازی شده است.در این طرح،تلاش می شود تا در مراکز استان ها یا شهرستانهای آن یک مرکز تاسیس شود. دانش آموزان مستعد متناسب باجمعیت و بوم منطقه  وبراساس معیارهای ازپیش تعیین شده جذب این مراکز خواهند شد تا در آینده به مدیران موفقی جهت اداره جامعه تبدیل شوند.بدون شک پایداری و برقراری این  مجموعه ها  جهت رسیدن به اهداف مطلوب و مورد نظر  مستلزم داشتن  نقشه راه و اطلاعات و آگاهیهای لازم در زمینه های آموزشی و اداری و مالی  واستفاده کامل و درست از روشهای نوین و پیروی از اصول صحیح مدیریتی  است . بذرهای امید ما تاکنون در مراکز آموزشی در کرمان و زرند و رفسنجان و جوپار و همت آباد و لاله زار و صفائیه و یزد در قریب پانزده مرکز آموزشی و فرهنگی به ثمر نشسته است.