نشست های والدین

نام سلاله همیشه قرین بوده است با هم صحبتی و هم نشینی که حاصل آن کشت زاری می شود که درو کردن هرلحظه آن، نقشی متفاوت زدن به آینده فرزندان این سرزمین است. این سنت دیرینه سلاله ای برای مدتی به خاطر کرونا، حفظ سلامتی عزیزانمان مسکوت مانده بود. حال این فرصت فراهم شد تا دوباره رو دررو و چشم در چشم یکدیگر را ببینیم و سخن بگوییم از آنچه که رفت و آنچه که قرار است رقم بخورد. دوباره سرخط شویم و کمی از دغددغه هایمان بیان کنیم.
نشست های هر ساله والدین از مهمترین رویدادهای سلاله ای هستند که تاکید زیادی برآن ها داریم. تلاش می کنیم شرایطی فراهم شود که درآن با یکدیگر این جلسات را هدفمند و پر بار ادامه دهیم زیرا باور داریم:
معنی یک بیت بودیم از طریق اتحاد:
“چون دو مصرع گر چه در ظاهر جدا بودیم ما”