افقی جدید باید گشود …

سلاله تنها سودای یک نام بزرگ نیست
سلاله عزمی ست عظیم ، خروشی ست زلال ، آینه ی اراده پولادین
برای ساختن و پویایی
سلاله یعنی باور؛
سلاله یعنی روزهای طلایی کودکی؛
سلاله یعنی غرور یک میهن؛
سلاله یعنی ماندن و ساختن؛

 سلاله یعنی ایران

سلاله یک نگرش است؛
سلاله یک ارزش مشترک است برای مایی که به میهنمان
عشق می ورزیم؛
سلاله یک راه است؛
سلاله یک عهد است برای پیمودن راه های نرفته؛
سلاله یک سبک زندگی است.
سلاله بهانه ای است برای ماندن و ساختن؛
سلاله تلاشی است برای برداشتن یک گام رو به جلو؛
سلاله امیدی است برای آینده ای درخشان تر؛
سلاله بستری است برای رشد.
سلاله همان هویتی است که نیاکان مارا به کودکانمان پیوند می دهد از گذشته تا آینده،
در تکاپوی حرکت و بالندگی
معنای سلاله در یادگیری مستمر و فتح مداوم نهفته است؛
در خودیابی دائم؛
در تلاش برای شناخت خود و خود گردانی هوشمندانه؛
در خود رهبری و خود شکوفایی؛
در خویشتن گستری مستمر و خود کفایتی و خود اتکایی؛
در تجربه و کشف؛
در پرورش حس مسئولیت پذیری و نفی بی تفاوتی؛    

طاقچه سلاله

(روی عکس کلیک کنید)

Shelf Wood
Shelf Wood