دفتر مطالعات و پژوهش های کودک کاریز

همگام با تغییرات سریع علمی، و روش های نوین آموزشی و پرورشی در سطح جهانی وظیفه خود میدانیم که سطح دانش موجود را به سطحی بهینه و همساز با دگرگونی های روز ، همراه و همنوا نمایئم. در این راستا، دفتر مطالعات و پژوهش های کودک کاریز بنا دارد ، به عنوان بازوی توانمند علمی، عامل تحرک و پویایی نو نهالان و تعیین کننده خط مشی و حرکتهای زیرساز تعلیم و تربیت این گروه از عزیزان مان باشد. دفتر مطالعات و پژوهش های کودک کاریز، به منظور تجهیز علمی نیروهای علاقمند ، تهیه بخشی از نیاز علمی، این گروه را به عهده خواهد گرفت . نیازها و اولویتهای پژوهشی که توسط اعضای هیئت علمی دفتر مطالعات که به همین منظور به فعالیت پژوهشی اشتغال دارند شناسایی و به صورت علمی و سیستماتیک به تشخیص راهکارهای عملی برای رفع آن نیازها پرداخته میشود. از جمله فعالیت های دفتر مطالعات و پژوهش های کودک کاریز ، مطالعه محتواهای آموزشی، روش های تدریس کارآمد، تناسب فضا های آموزشی با ویژگیهای فراگیران، انطباق مواد و محتوای آموزشی با ویژگیهای شناختی نونهالان و نیز انطباق دستاوردهای آموزشی دیگر ممالک با ویژگیهای اجتماعی- فرهنگی میهن عزیز اسلامیمان ایران میباشد.