پروژه کودکستان زعفرانیه (تهران)

بزرگترین کودکستان خاورمیانه به مساحت ۷۰۰۰ مترمربع زمین و ۲۱۰۰۰ مترمربع زیربنا

دارای یک طبقه بیمارستان تخصصی کودک

طراح: مهندس ترقی جاه