هفت باغ مجتمع آموزشی سی هکتاری

طراح: گروه تحقیق و توسعه سلاله