استان کرمان

پردیس پلارک
رخساره
سپیدار
آگاه
سپیدار (۲)
ایراندخت
همایون
افرادخت