دپارتمان استارت آپ های آموزشی

کلیک کنید!

دپارتمان معماری فضاهای آموزشی

کلیک کنید!

دپارتمان معماری فضاهای آموزشی

فضای آموزشی و محیط پیرامون کودک، در کنار مربی، خانواده و محتوای آموزشی مهمترین ارکان بیرونی یادگیری را فراهم می سازد. فضاهای آموزشی به راحتی می توانند یادگیری را در جهت رویکرد تربیتی و آموزشی ما تقویت نماید یا موجب تضعیف آن گردد. گاهی برنامه های آموزشی -تربیتی و مربیان و خانواده همه و همه همسوی با یکدیگر طراحی شده اند اما معماری محیط آموزشی پتانسیل کافی را برای تحقق اهداف مدنظر در خود ندارد. به همین جهت دپارتمان “معماری فضاهای آموزشی” سلاله با مطالعه مدل های موفق این حوزه در سرتاسر جهان، اقدام به طراحی فضاهای آموزشی، متناسب با رویکرد و اهداف آموزشی- تربیتی سلاله و متناسب با فرهنگ و اقلیمی که کودک در آن زندگی کرده است، می نماید. طراحی های مربوط به پروژه های توسعه فیزیکی سلاله در تهران، کرمان، یزد از آخرین دستاورد های این دپارتمان بوده که در اختیار گروه توسعه قرار گرفته است.
در این دپارتمان با همفکری گروه های مهندسان مشاور، مهمترین پارامتر های معماری را مورد مطالعه قرار داده و کوشیده ایم در طراحی های انجام شده، همگرایی این پارامتر ها را در راستای رویکردهای آموزشی- تربیتی سلاله داشته باشیم. مهمترین پارامتر های مورد توجه شامل: زیبائی بصری، فضاهای جمعی و اختصاصی، فضاهای نیمه باز و محوطه ها، جانمایی کلاس ها و کارگاه ها نسبت به یکدیگر، ابعاد فضا ها، تونل های یادگیری، فضاهایی برای فعالیت های تعاملی، رنگ، نور، صدا، مسیرهای ارتباطی، بستر های یادگیری های فردی و گروهی، تجهیزات، دسترسی ها و تعامل با خارج مدرسه می باشد.

در دست اجرا

آماده سرمایه گذاری

برون مرزی

در دست اجرا

پروژه Smart School

در حال بهره برداری

ویژه کودکان اوتیسم

فاز نهایی

آماده سرمایه گذاری

پروژه خانه سیار مادر و کودک

پروژه بیمارستان کودکان

برون مرزی