_

ماتیار

_

در دهه‌های اخیر ساختار خانواده و جامعه با چالش‌های جدیدی روبه رو شده و تغییرات گسترده‌ای در نسل جدید در حال به وجود آمدن است. یکی از اهداف ماتیار زنده کردن فرهنگ اصیل ایران در امر فرزندپروری و خانواده است. گروه ماتیار، با رویکردی مبتنی بر کوچینگ و راهبری خانواده در تلاش است تا در مسیر زندگی، با شما هم نورد شده و راهنمای شما باشد.

_

خدمات ماتیار

_
کوچینگ و راهبری
 • راهبری مراکز آموزشی و افراد در تعامل با کودک
 • جلســات کوچینــگ فرزندپــروری، خانــواده، کــودک و زندگــی
 • دوره های جمعی و گروهی کوچینگ خانواده و والدین در نقـش کـوچ
حمایت و پشتیبانی
 •  نشست های حمایتی
 • راهبــــــری کـــودک
 • راهبـــری خانـــــواده
 • گــــــــروه درمانـــــی
 • تربیت منابع انسانی مراکز آموزشی کودک
دوره و پکیج های آموزشی
 • بانک اطلاعاتی کودک
 • همایش‌های کودک و خانواده
 • غنی سازی اطلاعات خانـواده
رسانه و اطلاع رسانی
 • پکیـج ها و دوره‌های آموزشی برای کودکان
 • تربیت مربی و مدیر مراکز آموزشی کودک
 • دانشگاه توامندسازی والدیـن شامل ترم های مختلف و مرتبط با کودک
_

اطلاعات تماس

_